logo

Lửa Trại Bang

admin | 09-01-2020


Lửa Trại Bang

Điều kiện:

Các thành viên đã gia nhập Bang Hội

Thời gian: 

19h00- 19h15 mỗi ngày

Giới thiệu: 

  • Là hoạt động tham gia lửa trại nhận kinh nghiệm của các thành viên cùng bang

  • Trong thời gian lửa trại đạo hữu có thể sử dụng thêm rượu lửa trại để tăng lượng exp nhận được

  • Tham gia hoạt động trả lời câu hỏi để nhận thêm nhiều vật phẩm giá trị

Bạn cần hỗ trợ