logo

UPDATE TÍNH NĂNG CHIẾN HỒN KHẮC ẤN

admin | 02-03-2020


  • Chọn biểu tượng ‘Thức tỉnh” để mở ra giao diện tính năng, sau đó chọn tab “Chiến Hồn” =>  chọn Chiến Hồn Khắc Ấn

  • Tham gia các sự kiện, event và hoạt động ingame sẽ có cơ hội nhận được các loại khắc ấn nhu: Mãnh Hổ, Nộ Giao, Hùng Sư, Cuồng Long, Cự Tê và Thương Lang

  • Chọn sử dụng các khắc ấn sẽ kích hoạt tăng  thuộc tính, lực chiến vĩnh viễn cho nhân vật, đi kèm tăng kỹ năng đặc biệt của ấn ký.

Bạn cần hỗ trợ